Rättslig struktur, organisation, styrning

Strukturschema


Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta om Bolagets angelägenheter utövas. Det är ytterst aktieägarna som fattar beslut om Bolagets styrning genom att på stämman utse styrelse och styrelseordförande. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning, frågor om vinstutdelning till aktieägarna samt ta ställning till förslag om ändring i bolagsordningen.

Bolagsstyrelsen

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden.

VD

Bolagets VD utses av styrelsen. VD handhar den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD övervakar efterlevnaden av de målsättningar, policys, riktlinjer och instruktioner för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillser att dessa underställs styrelsen för översyn. VD ska därtill tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa Bolagets ställning, resultat och utveckling i övrigt. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD framgår genom styrelsens arbetsordning och instruktion till VD.