Motparter

Merrant förvaltar två fonder (mottagarfond och matarfond) på diskretionär basis. Mottagarfonden placerar uteslutande i andra underliggande hedgefonder. Förvaltningsbeslut avseende teckning och inlösen av andelar verkställs av förvaringsinstitutet, Swedbank, direkt hos respektive förvaltare av underliggande fonder.

Den matarfond som bolaget förvaltar placerar i mottagarfonden samt i valutapositioner för säkring av valutakursrörelsen SEK/USD. Avseende valutapositionerna använder bolaget Swedbank som enda motpart.