Strategi och målsättning

Målsättning

Merrant Alpha Select är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk, oberoende av utvecklingen på de globala aktie- och räntemarknaderna.

  • Målsättning: avkastning +5% per år, standardavvikelse 1,5-3% per år.
  • Fonden investerar normalt i 8-20 likvida och repeterbara strategier/fonder som har bevisad track-record under volatila och svåra marknadsperioder.
  • Underliggande strategier/fonder i Merrant Alpha Select är marknadsneutrala och okorrelerade med globala aktie- och räntemarknader.
  • Underliggande strategier/fonder och är dessutom inbördes okorrelerade. Merrant lägger stor vikt vid att inte addera samma volatititet och risk i fonden vid sammansättning av portföljen.
  • Kriterier för underliggande fonder: månatlig handel, inga inlösenavgifter, ingen inlåsning, ingen ”side pocket” konstruktion, dagliga eller veckovisa avkastningsestimat, hög transparans, likvida instrument och positioner som avvecklas under kort tidsperiod, välrennomerat förvaringsinstitut, administrator och revisor, förvaltareteam med gedigen och relevant erfarenhet samt solid operationell infrastruktur.
  • Merrant Alpha Select har bevisad track-record och erhållit flertalet internationella utmärkelser.
  • Fonden finns i valutaklasserna SEK och USD.

Investeringsstrategi

Merrants investeringsstrategi är utformad för att generera positiv avkastning med låg risk i alla marknadsklimat och oberoende av svängningarna på de globala aktie- och räntemarknader. Vi investerar endast i likvida och repeterbara strategier/fonder som har bevisad track-record under volatila och svåra marknadsperioder. Ingen av de underliggande fonderna/strategierna får samvariera (korrelera) med utvecklingen på de globala aktie-och obligationsmarknaderna, eller vara korrelerade med varandra.

För mer ingående information om vår investeringsstategi och är du välkommen att kontakta oss.